Định danh cửa hàng bỏ trống nếu bạn đăng nhập với tư cách chủ cửa hàng, nếu bạn đăng nhập với tư cách nhân viên, định danh cửa hàng là chuỗi ký tự viết liền mà chủ cửa hàng định nghĩa tại bước cấu hình cửa hàng